f Diploma IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

Diploma IPAL

Študij do diplome je možen po pridobitvi certifikata in je namenjen profesionalnemu usposabljanju za delo z metodo IPAL.

Študij do diplome obsega:

- izpite,
- praktikum in supervizijo na praktikum,
- osebno analizo,
- diplomsko nalogo.

IZPITI

Izpitov na diplomskem študiju je petnajst. Obsegajo pisni in ustni del. Pisni del kandidat na podlagi vnaprejšnjega dogovora s tutorjem izdela doma, zagovarja pa ga na ustnem delu. Za izdelavo pisnega dela izpita veljajo ista priporočila kot za izdelavo esejev.

Izpiti so naslednji:

 1. izpit iz zgodovine I,
 2. izpit iz zgodovine II,
 3. izpit iz grške mitologije,
 4. izpit iz osnov astronomije,
 5. izpit iz psihodinamičnih modelov,
 6. izpit iz psihopatologije,
 7. izpit o enem od osebnih planetov,
 8. izpit o enem od ostalih planetov,
 9. izpit o zodiaku in psihološki tipologiji,
 10. izpit o hišah,
 11. izpit o aspektih.

Podlaga za zgoraj navedene izpite so seminarji.

12. Prvi interpretacijski izpit, ki se opravi že na vajah na usposabljanju do certifikata.

13. Drugi interpretacijski izpit, ki se opravi že na vajah na usposabljanju do certifikata.

Izpit dvojček:

14. Tretji interpretacijski izpit je pisni in hkrati sestavni del diplomskega dela.

15. Diplomski izpit je zagovor diplomske teze pred komisijo.

Esej lahko v primeru študija do diplome hkrati služi tudi za pisni del izpita. Izpite je mogoče opravljati od četrtega semestra študija naprej pod pogojem, da ima kandidat opravljenih najmanj 30 ur individualne ali skupinske analize.

PRAKTIKUM

Skozi 30-urni praktikum psihološke astrologije diplomski kandidat že profesionalno dela s psihološko astrologijo, vendar pod supervizijo kvalificiranih kolegov. To omogoča oblikovanje profesionalne persone psihološkega astrologa. Supervizija je skupinska ali individualna.

OSEBNA ANALIZA

Osebno analitično delo kandidat opravi  v minimalnem skupnem obsegu 50 ur, od tega najmanj 5 ur individualne analize. Razlog za to zahtevo leži v dejstvu, da nihče ne more senzitivno in odgovorno opravljati globljega dela z ljudmi, če ni izkusil vsaj osnovnih značilnosti lastnega psihičnega procesa. Ob pričetku dela s strokovnjakom vas prosimo, da nas obvestite o njenem/njegovem imenu in kvalifikaciji.

DIPLOMSKO DELO

Za vodstvo pri izdelavi diplomske naloge kandidat izbere dva mentorja in se z njima dogovori glede teme. Nalogo nato prijavi Svetu instituta. V vlogi navede imena mentorjev, naslov naloge ter kratek povzetek vsebine. Ko Svet instituta potrdi temo in mentorja, lahko kandidat prične z izdelavo naloge.

Diplomska naloga sestoji iz:

- psihoanalitičnega dela,
- psihološkoastrološkega dela.

Mentor psihoanalitičnega dela je lahko strokovnjak zunaj instituta in si ga kandidat ob soglasju Sveta instituta lahko izbere sam. Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični del. Praktični del vsebuje analizo najmanj enega primera po Metodi IPAL.

Diplomska naloga naj ne bo krajša od 50 in ne daljša od 150 tipkanih strani.

Pogoji za pridobitev diplome:

a)      certifikat IPAL
b)      opravljeni vsi izpiti,
c)      opravljen praktikum in supervizija na praktikumu,
d)      opravljena osebna analiza,
e)      opravljen zagovor diplomske naloge,
f)      poravnane vse obveznosti do instituta.

Diploma

Diploma Instituta IPAL je profesionalna kvalifikacija za delo po Metodi IPAL in omogoča uporabo kratic dipl. IPAL za svojim imenom.