f Diploma IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

Diploma IPAL

Študij do diplome je možen po pridobitvi certifikata in je namenjen profesionalnemu usposabljanju za delo z metodo IPAL.

Študij do diplome obsega:

- izpite,
- praktikum in supervizijo na praktikum,
- osebno analizo,
- diplomsko nalogo.

IZPITI

Izpitov na diplomskem študiju je petnajst. Obsegajo pisni in ustni del. Pisni del kandidat napiše doma na osnovi različnih virov, zagovarja pa ga na ustnem delu. Nato se izpit vpiše v indeks. Za izdelavo pisnega dela izpita veljajo ista priporočila kot za izdelavo esejev.

Izpiti so naslednji:

 1. izpit iz zgodovine I,
 2. izpit iz zgodovine II,
 3. izpit iz grške mitologije,
 4. izpit iz osnov astronomije,
 5. izpit iz psihodinamičnih modelov,
 6. izpit iz psihopatologije,
 7. izpit o enem od osebnih planetov,
 8. izpit o enem od ostalih planetov,
 9. izpit o zodiaku,
 10. izpit o hišah,
 11. izpit o aspektih.

Podlaga za zgoraj navedene izpite so seminarji.

12. Prvi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije, ki se opravi že na vajah na usposabljanju do certifikata.

13. Drugi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije, ki se opravi že na vajah na usposabljanju do certifikata.

Izpit dvojček:

14. Tretji interpretacijski izpit iz psihološke astrologije je pisni in hkrati tudi sestavni del diplomske naloge.

15. Diplomski izpit je zagovor diplomske teze pred komisijo. Izpit je javen.

Esej lahko v primeru študija do diplome hkrati služi tudi za pisni del izpita. Izpite je možno opravljati od četrtega semestra študija naprej pod pogojem, da ima kandidat opravljenih najmanj 30 ur individualne ali skupinske analize.

PRAKTIKUM

Skozi 30-urni praktikum psihološke astrologije diplomski kandidat že profesionalno dela s psihološko astrologijo, vendar pod supervizijo kvalificiranih kolegov. To omogoča oblikovanje profesionalne persone psihološkega astrologa. Supervizija je skupinska ali individualna.

OSEBNA ANALIZA

Osebno analitično delo kandidat opravi bodisi skozi astrološko analizo ali psihoanalizo ali skozi kako drugo obliko psihoterapije, in sicer v minimalnem skupnem trajanju 50 ur, od tega najmanj 5 ur individualne analize. Del analize je možno opraviti v majhni skupini. Razlog za to zahtevo leži v dejstvu, da nihče ne more senzitivno in odgovorno opravljati globljega dela z ljudmi, če ni izkusil vsaj osnovnih značilnosti lastnega psihičnega procesa. Ob pričetku dela s strokovnjakom vas prosimo, da nas obvestite o njenem/njegovem imenu in kvalifikaciji.

DIPLOMSKA NALOGA

Za vodstvo pri izdelavi diplomske naloge kandidat izbere dva mentorja in se z njima dogovori glede teme. Nalogo nato prijavi na Svet instituta. V vlogi navede imena mentorjev, naslov naloge ter kratek povzetek vsebine. Ko Svet instituta potrdi temo in mentorja, lahko kandidat prične z izdelavo naloge. Diplomsko nalogo je možno izdelati na dva načina:

1. Diplomska naloga sestoji iz:

- psihološko-filozofsko-antropološkega dela,
- astrološkega dela.

Mentor neastrološkega dela je lahko strokovnjak zunaj instituta in si ga kandidat ob soglasju Sveta instituta lahko izbere sam. Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični del. Praktični del vsebuje astrološko analizo najmanj enega rojstnega horoskopa.

2. Diplomska naloga sestoji iz:

- podrobne psihološko-astrološke interpretacije primera,
- konkretnega primera sinastrije,
- tranzitov in progresij za določeno obdobje ter
- tranzitov in progresij za sinastrijo.

Kandidatu priporočamo, da z analizantom, katerega primer opiše v praktičnem delu diplomske naloge, ni povezan v smislu sorodstva, partnerstva, prijateljstva ali siceršnjega znanstva.

Diplomska naloga naj ne bo krajša od 50 in ne daljša od 150 tipkanih strani.

Pogoji za pridobitev diplome:

a)      certifikat IPAL
b)      opravljeni vsi izpiti,
c)      opravljen praktikum in supervizija na praktikumu,
d)      opravljena osebna analiza,
e)      opravljen zagovor diplomske naloge,
f)      poravnane vse obveznosti do instituta.

Diploma

Diploma Instituta IPAL je profesionalna kvalifikacija psihološkega astrologa in omogoča uporabo kratic dipl. psih. astrol. za svojim imenom.