f Diplomski študij in usposabljanje po Metodi IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

Diplomski študij in usposabljanje po Metodi IPAL

Metodo IPAL lahko uporabljamo bodisi za samostojno delo na sebi, ali pa kot metodiko profesionalnega svetovanja in psihoterapije. Kandidati, ki želijo Metodo Ipal uporabljati v svoji terapevtski praksi, morajo pri opravljanju terapevtske prakse upoštevati ustrezne trenutno veljavne zakonske okvire.

Diplomski študij in usposabljanje poteka na dveh zaporednih nivojih:

Diplomski študij in usposabljanje Instituta IPAL sta namenjena gojencem, ki želijo poglobiti svoje delovno znanje Metode IPAL. Metoda IPAL vključuje tehnike in veščine psihološke astrologije, jungovske psihoanalize, aktivne imaginacije in analize sanj. Diplomski študij in usposabljanje sta primerna za tiste gojence, ki želijo razviti specialistične veščine svetovanja in terapije. Pridobiti je mogoče kvalifikacijo Instituta IPAL v obliki certifikata in diplome. Seminarji na diplomskem programu so na voljo tudi zunanjim udeležencem.

Pogoj za vpis na študij in diplomsko usposabljanje je uspešno opravljen izpit na koncu programa Iniciacije v metodo IPAL, kjer gojenci osvojijo propedevtiko Metode IPAL.

Izobraževanje na diplomski ravni  poteka v dveh zaporednih stopnjah:

Vpisi potekajo dvakrat letno, možno se je vpisati v prvi semester v spomladanskem (do 31. 1.) ali jesenskem semestru (do 30. 6.).

Študij in usposabljanje po Metodi IPAL do certifikata sta namenjena razvijanju kakovostnejšega odnosa do sebe, sveta in okolice ter spoznavanju samega sebe skozi veščine dela na sebi s tehnikami psihološke astrologije, jungovske psihoanalize, aktivne imaginacije in analize sanj. Potekata 6 semestrov in obsegata: celodnevne seminarje ob sobotah (9h-16h), vaje, mala skupina, eseje ter dva interpretacijska izpita.

Študij in usposabljanje do diplome IPAL gojenci lahko opravljajo po osvojitvi certifikata IPAL. Namenjena sta profesionalnemu usposabljanju za delo po Metodi IPAL. To so izpiti, praktikum in supervizija na praktikum, osebna analiza ter izdelava, predstavitev in zagovor diplomskega dela.

VPISNI POSTOPEK

Vlogo za vpis na diplomsko usposabljanje je potrebno oddati do 30. 6.  za vpis v jesenski semester  (začetek avgust) in do 31. 1. za vpis v spomladanski semester (začetek februar). Pogoj je uspešno opravljen izpit na koncu uvodne skupine dela na sebi.

Vloga za vpis je popolna, če vsebuje:
- izpolnjeno in podpisano prijavnico
- kratek sestavek o razlogih in motivih za vpis
- kratek življenjepis
- fotokopijo dokazila o zadnji doseženi stopnji izobrazbe
- malo osebno fotografijo za indeks
- vplačilo akontacije prvega obroka šolnine v višini 105,00 eur

Prijavnico za vpis, pravila izobraževanja ter cenik Instituta IPAL dobite v tajništvu, pošljemo po elektronski pošti:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si