f Certifikat IPAL - Institut IPALInstitut IPAL

Certifikat IPAL

Študij in usposabljanje do certifikata IPAL sta namenjena osebnostni rasti in spoznavanju samega sebe skozi prizmo psihološke astrologije, jungovske psihoanalize, aktivne imaginacije in sanjske skupine.

Usposabljanje do certifikata zajema:

- seminarje,
- vaje,
- sodelovanje v tutorski skupini,
- eseje,
- prvi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije, ki se lahko opravi po 50 urah vaj,
- drugi interpretacijski izpit iz psihološke astrologije, ki se lahko opravi po 100 urah vaj.

SEMINARJI

Program študija in usposabljanja do certifikata IPAL obsega 55 seminarjev, pri čemer je v enem semestru navadno 11 do 12 seminarjev. Tempo študija si izbira vsak posameznik sam. Prisotnost na seminarjih, ki ste jih vnaprej vpisali v indeks, je obvezna. Če se katerega od njih ne morete udeležiti, ga morate odpovedati 3 dni ali več pred njegovim pričetkom. V nasprotnem primeru lahko oddate esej na podlagi poslušanja seminarja v e-knjižnici IPAL. Na takšen način je dovoljeno obdelati največ 2 seminarja na semester. Če v šestih semestrih ne absolvirate 55 seminarjev, se manjkajoči prenesejo v naslednji semester oz. naslednje semestre brez dodatne kotizacije.

Na študiju in diplomskem usposabljanju do certifikata se lahko v času, ko se plačuje šolnina, obišče tudi več kot predpisano število seminarjev po isti, znižani ceni, ki velja za obveznih 55 seminarjev.

VAJE

Vaje so namenjene praktičnemu delu po Metodi IPAL. V enem semestru je možno opraviti 21 ur vaj. V šestih semestrih je potrebno opraviti od 100 do 126 ur vaj. Na začetku semestra rezervirano mesto v skupini vodji vaj zagotavlja vašo udeležbo. Nepredvidene in predvidene odsotnosti sporočite kolikor možno vnaprej z obrazložitvijo. Podrobna navodila poda vodja vaj. Obvezna prisotnost je 80%.

TUTORSKE SKUPINE

Namenjene so dodatni osvetlitvi in utrditvi snovi, podane na seminarjih, obdelovanju drugih psihološko-astroloških tem, poglabljanju v snov ... vse v skladu z željami in s potrebami gojencev. Tutorske skupine potekajo tekom semestra pri tutorju, ki si ga izberete (in je istočasno dosegljiv). Izpolnjena morata biti oba pogoja. Institut se prilagodi željam posameznika, kadar je možno. Obvezna prisotnost je 80%.

ESEJI

Eseji so namenjeni individualnemu spremljanju in utrjevanju študijske snovi. Vsak semester je obvezno oddati vsaj en esej, ki naj obsega:

- teoretični del: vsaj 3 tipkane strani,
- rojstn0 karto primera in njeno kratko interpretacijo v luči teme,
- obravnavo primera v luči teme eseja: vsaj 2 tipkani strani.

Tema za esej je lahko katerakoli astrološka tema, čeprav naj bi se teme esejev praviloma oblikovale na podlagi tem celodnevnih seminarjev, ki potekajo v okviru študija. V eseju navedete vire, ki jih uporabljate.

 

IZPITA

Za posamezni izpit informacije pridobite pri tutorjih na vajah in tutorskih skupinah.

 

Splošne informacije in pogoji

Študij traja najmanj šest semestrov. V študijskem letu sta dva semestra. Jesenski se prične konec avgusta in se konča v drugi polovici januarja. Spomladanski semester se prične sredi februarja in se konča v drugi polovici junija. Dogovarjanje o tem, pri katerem tutorju se dela vaje, eseje in udeležuje v tutorski skupini, poteka sprotno, tekom vpisa v posamični semester.

SEMESTRSKI ODMOR

Včasih je zaradi različnih razlogov potreben semester odmora, kar je povezano z individualno odločitvijo gojenca. Vlogo za semestrski odmor je treba nasloviti pisno na Svet instituta najkasneje do 30. junija oziroma 30. januarja. V semestrskem odmoru gojenec ne plačuje šolnine, lahko pa uporablja knjižnico. Semestrski odmor je en (1) semester naenkrat. V času študija sta dovoljena največ dva semestrska odmora, ki sta med seboj ločena.

ŠOLNINA

Z vpisom v tekoči semester se  obvežete, da bo boste poravnali šest zaporednih mesečnih obrokov šolnine. Šolnina se na študiju do certifikata plačuje v mesečnih obrokih. Plačljiva je do 15. v mesecu in jo je treba plačevati v roku.

 

Pogoji za pridobitev certifikata

a) opravljenih 55 seminarjev,
b) opravljenih 100 do 126 ur vaj,
c) sodelovanje v tutorski skupini v obsegu 67 do 84 ur,
d) oddanih 6 esejev,
e) prvi interpretacijski izpit, ki se lahko opravi po 50 urah vaj,
f) drugi interpretacijski izpit, ki se lahko opravi po 100 urah vaj,
g) poravnane obveznosti:

-         poravnana šolnina za 36 mesecev,
-         poravnane kotizacije za seminarje,
-         poravnane kotizacije za neodjavljene zapadle seminarje,
-         poravnane kotizacije za vaje,
-         poravnane kotizacije za tutorsko skupino,
-         poravnane kotizacije za morebitne dodatne vaje nad šestim semestrom,
-         poravnane obveznosti do knjižnice.